به دکتر ربات ها اعتماد کنید !

کالاسودا_دکتر ربات ها به زودی در بیمارستان های متعددی مشاهده می شوند. درواقع دکتر ربات از آن گروه واژه هایی است که به زودی بارها و بارها خواهید شنید.

استفاده از دکتر ربات ها برای جراحی های مغز موضوع عجیبی نیست. درواقع این یک موضوع عادی است که می تواند در بلندمدت مثمر ثمر باشد.

جالب است بدانید دکتر ربات ها اخیرا توسط کشور مجارستان مورد استفاده قرار گرفته اند. درواقع استفاده از دکتر ربات ها  نخستین بار در این کشور اروپایی در «مرکز جراحی مغز و اعصاب بوداپست» انجام شد و طی آن بیمار سالخورده مبتلا به پارکینسون توسط دکتر ربات ها جراحی شد.

اما چرا این جراحی توسط انسان ها انجام نشد و کادر جراحی به دکتر ربات ها سپرده شده است؟در این عمل، جراحان باید الکترودهایی را در مغز بیمار قرار می دادند؛ آنگاه دکتر روبات جراح که «اسکن سه بعدیِ مغز بیمار» به آن داده شده بود به جراحان در تعیین دقیق محل جراحی و الکترودگذاری کمک کرد.

بنابراین با توجه به حساسیت های بالای این عمل، کار الکترودگذاری  به دکتر روبات جراح سپرده شد که این کار باید با دقت و حساسیت صورت می گرفت و الکترودها فقط تا شش دهم میلی متر در مغز بیمار فرو می رفتند. پس از آن بود که با این الکترودها برای تحریک مغز بیمار، شوک وارد کردند.

اغلب جراحان معتقدند دکتر روبات ها  مرتکب اشتباه های انسانی نمی شود و برابر برنامه خود، تمرکز و کار می کند. جراحی روباتیک افزون بر افزایش سرعت و دقت، از شمار فراوان جراحی ها بر روی یک بیمار و همچنین شمار زیاد جراحان نیز می کاهد.

نظر شما چیست؟آیا حاضرید توسط یک دکتر روبات تحت عمل جراحی قرار بگیرید؟

با عضویت در کانال تلگرام کالاسودا فناورانه زندگی کنید