کارمندان موافق و مخالف تبعیض جنسیتی در گوگل به جان هم افتادند

0
271
کارمندان موافق و مخالف تبعیض جنسیتی در گوگل به جان هم افتادند|کالاسودا

کارمندان موافق و مخالف تبعیض جنسیتی در گوگل به جان هم افتادند|کالاسوداکالاسودا_تعداد زیادی از کارمندان گوگل که نسبت به  تبعیض جنسیتی در گوگل معترض شده اند، از سوی دیگر همکاران خود ، مورد تهدید  قرار گرفته اند .

مدتی پیش بود که بین خبرهای کالاسودا به این موضوع اشاره کردیم که برخی از کارمندان گوگل نسبت به وضعیت خود در این شرکت ناراضی هستند و معتقدند مورد تبعیض جنسی و قومیتی قرار می گیرند . افرادی که با امضای یک تومار و البته شرکت در تجمعات ، مراتب نارضایتی خود را نسبت به این موضوع نشان دادند ، اما اکنون نوبت به کارمندان حزب مخالف رسیده که قدرت نمایی کنند .

برای مثال مدتی پیش مهندس جیمز دامور در رد ضرورت به کارگیری افراد با رعایت تنوع جنسیتی و قومی در این شرکت منتشر شد، جنجال های تازه ای در گوگل به راه افتاده است. اگرچه گوگل این فرد را اخراج کرده و وی نیز  از گوگل شکایت کرده است. اما انتشار یادداشت مذکور باعث شده تا برخی کارکنان حامی این فرد مطالب تندی را در اینترنت و خطاب به دیگر همکاران خود منتشر کنند.البته به نظر می رسد؛  دانیل براون مدیر امور هماهنگی ها  در گوگل هم هدف این حملات بوده، اما قرار است در مورد عملکرد افرادی که رفتار تندی در برابر دیگر همکاران خود داشته اند تحقیق شود.چرا که افزون بر وی ، تعدادی از کارمندان حامی تنوع جنسیتی و قومی در گوگل  نیز توسط گروه کوچکی از همکاران خود در داخل این شرکت مورد توهین و حملات لفظی قرار گرفته اند.

شاید با خواندن این سطور تعجب کرده باشید که چرا در دوران معاصر و در شرکت شناخته شده ای مثل گوگل باید با چنین اتفاقاتی رو به رو شویم ، اما پاسخ چندان سخت نیست اگر نگاهی به اخبار روز دنیا کرده و متوجه شویم این غول فناوری تنها قربانی تبعیض های فرهنگی و نژادی نیست .